U bent hier: Home / Maatschappelijk welzijn / Mobiliteit

Mobiliteit

In onze samenleving is mobiliteit een belangrijke factor. Zeker voor ouderen of personen met een beperkte mobiliteit, net als voor werkzoekenden. Het OCMW kan tussenkomen in een MIVB-abonnement voor de leefloners die het wensen. Daarnaast biedt het OCMW ook taxi-cheques aan en is het centrum tussenpersoon bij de Minder Mobielen Centrale. Personen met mobiliteitsproblemen kunnen ook rekenen op Viva ! Mob.

 

Taxicheques

Het OCMW kan taxicheques toekennen tegen bepaalde voorwaarden:

 • +75 jaar of als gehandicapte erkend door het ministerie
 • een voorkeurtarief bij het ziekenfonds
 • medisch attest waaruit blijkt dat men het openbaar vervoer niet meer kan gebruiken

Het aantal cheques is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Mobitwin

Mobitwin is er voor mensen met een bescheiden inkomen. Het OCMW fungeert als tussenpersoon tussen de vrijwilligers en de centrale. De vrijwilligers ontvangen een kilometervergoeding van diegene die gebruik maakt van het transport. Alle verplaatsingen zijn gedekt door de verzekering van de centrale.

Voorwaarden:

 • gedomiciliëerd in Jette
 • voor het transport geen hulp hebben van familieleden of kennissenkring
 • geen toegankelijk openbaar vervoer
 • geplafoneerd inkomen (maximum het dubbele van een leefloon)

Meer info: www.mindermobielencentrale.be - 02.422.46.67

Viva ! Mob

Viva ! Jette, het centrale infopunt waar Jetse senioren (60+) terecht kunnen voor hulp en ondersteuning, lanceerde een nieuw transportaanbod voor Jettenaren met beperkte mobiliteit: Viva ! Mob.

 • Viva ! Mob wil op de eerste plaats de lokalen van Viva ! Jette makkelijk bereikbaar maken voor personen met mobiliteitsproblemen die naar het dagcentrum in de Léon Theodorstraat 197, recht tegenover het Garcetpark, komen, maar nadien ook terug naar huis moeten.
 • Daarnaast biedt Viva ! Mob ook de mogelijkheid om op weekdagen een rit te reserveren naar om het even welke bestemming binnen Jette. Het is de bedoeling om de dagelijkse verplaatsingen van minder mobiele personen te vergemakkelijken (boodschappen, dokters- of ziekenhuisbezoeken, verplaatsingen naar het gemeentehuis, het OCMW, de post, GC Essegem,…).
 • De transportdienst van Viva ! Mob is er voor alle Jettenaren met mobiliteitsproblemen (na reservering, voor de som van 3 €) .
 • Er is geen inkomens- of leeftijdsgrens.
 • U moet zich wel op voorhand inschrijven op het Infopunt Info ! Viva en een doktersattest voorleggen waaruit blijkt dat u zich moeilijk zelfstandig kan verplaatsen.
 • Van zodra u ingeschreven bent, worden de reserveringen rechtstreeks doorgegeven aan de vzw Transport & Vie, de vereniging die deze dienst verzekert. De eerste ritten gingen van start op 17 september 2018. 

Info ! Viva
Léon Theodorstraat
0471.890.883 - 0471.833.053
infoviva@jette.irisnet.be

Reserveren kan bij de vzw Transport &Vie - 02.612.72.93 - info@transportetvie.be